Kairos Therapie

Ewoud Westbroek – therapeut, coach, arts

Individuele psychotherapie

Begeleiding voor mensen met vragen op het gebied van geestelijke en psychische gezondheid, energiebeheer en vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, relaties en werk.

Dit kan in de vorm van een eenmalig inspirerend adviesgesprek, kortdurende intensieve begeleiding of langduriger psychotherapie.

Werkvormen:

  • Inzichtgevend
  • Steunend-structurerend
  • Lichaamsgericht, expressief
  • Vechtkunsten (chi kung, boksen)
  • Meditatie
  • Coaching

Na een intake zoeken we naar de meest passende en aansprekende werkvormen.

Inzichtgevend: doel is meer inzicht te krijgen in wie je bent, wat je denkt en voelt en wat je drijft. In wat oneigenlijk is en wat authentiek, wat mogelijk voelbaar is als je ware kern. Om zo je situatie en hoe je ermee omgaat helderder onder ogen te gaan zien, en je verhouding ertoe en je opstelling te veranderen. Vanuit welke beelden en overtuigingen ten aanzien van jezelf en anderen kijk en handel je? Wat zijn (onvervulde) kinderlijke wensen, wat volwassen behoeften? Wat moet je accepteren als beperking en waar liggen ontwikkelkansen? Tegen welke problemen loop je steeds weer op en waardoor? Wat weerhoudt of stimuleert je je eigen weg te gaan? Wat gebeurt er in je relaties en in je werk? Welke kanten van je persoonlijkheid zijn in bloei, welke hebben aandacht nodig? Wat zijn je schaduwkanten en welke rol spelen ze? Welke levensthema’s, mythen en archetypen worden zichtbaar? Door aandacht, onderzoek, duidingen en beelden vergroot je je zelfinzicht en je keuzevrijheid.

Ook het bewust worden van je gedrag en je interacties met anderen (waaronder die in het hier en nu met de therapeut!) kan zeer verhelderend werken. Confrontatie helpt soms om met frisse blik naar jezelf te kijken en je je minder bekende kanten toe te eigenen. Loslaten van niet meer relevante of overgenomen oordelen over jezelf kan je ontwikkeling stimuleren. Verbeelding helpt je op andere mogelijkheden en inspiratiebronnen af te stemmen. Acceptatie en humor vormen het sluitstuk om meer met jezelf en je lot in evenwicht te komen.

Steunend: je behoefte aan structuur en steun staat voorop. Het gaat hierbij om het omgaan met de directe problemen in je dagelijkse leven. We bespreken je situatie, hoe je die beleeft en hoe je ermee omgaat. Inzicht in het hoe en waarom is geen eerste doel.

Lichaamsgericht: de nadruk ligt op beleving en verwerking van je ervaringen tot op lichaams-niveau. In je lichaam liggen al je levenservaringen opgeslagen. Het bevat oude pijn, maar ook impulsen en idealen voor de toekomst. Door je aandacht te richten op de sensaties in je lichaam en je bewuster te worden van je houdingen en bewegingen (lichaamstaal), onderzoek je wat nu levend aanwezig is. Wat misschien tot uiting wil komen en welke uiting of interactie met een ander mens hiervoor een gepaste (tegen)vorm is. Hierdoor kunnen ook onverwerkte ervaringen ,die bij gesprekstherapie vaak onbewust blijven in je bewustzijn komen en kunnen ze worden geuit en verwerkt. Lichaamsgerichte oefeningen zoals contactoefeningen, Pesso-, focus- of stemoefeningen kunnen daaraan bijdragen. Net als werken met ruimtelijk symbolen voor verschillende deelpersonen, stemmen en weerstanden. In dit werk is ook ruimte om te werken aan een nieuwe houding en nieuwe expressievormen!

Vechtkunstoefeningen: kun je inzetten bij stress-, angst-, agressie- en onzekerheidsproblematiek. Ze helpen je die gevoelens te doorleven en te uiten en er beter mee om te gaan. Je verbindt je meer met je centrum en komt steviger op de grond te staan. Vechtkunst helpt je ook om je interactiepatronen helder te ervaren, de impact ervan te zien en om nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen zoals grenzen stellen, je ruimte innemen, in je kracht staan en in beweging komen, doelgericht je energie bundelen en voor jezelf opkomen.

De energetische chi kung-oefeningen versterken vitaliteit en innerlijke balans door ontspanning, centering en harmonisering van lichaam, adem, ziel, en geest. Ze helpen o.m. bij stress- en burnout-klachten. Je leert om actief je rust, evenwicht en souplesse te hervinden, oude blokkades los te laten en een nieuwe innerlijke stabiliteit, weerbaarheid en beweeglijkheid te creëren. Je leert beter contact te maken met je lichaam en goed te voelen wat zich erin en eromheen afspeelt.

Meditatie: In onze tijd is het bijna niet mogelijk om evenwichtig en gezond te blijven wanneer je niet een of andere meditatieve activiteit een vaste plek geeft in je leven. Dat kan gaan van mindfulness tot tuinieren, van sporten tot koken – om rust en ontspanning te vinden – tot diepergaande meditatievormen die gericht zijn op een bewust contact met de natuur, je ware zelf of je Engel.

Coaching: in de personal coaching kunnen op creatieve wijze alle bovengenoemde elementen worden ingezet. De nadruk kan liggen op life coaching maar ook op het functioneren in je werk en je werkrelaties. Ook life coaching en loopbaancoaching horen tot de mogelijkheden: ieder mens heeft een missie en talenten meegekregen die voor een vervuld leven ook in je werkleven hun plek moeten krijgen.

Enkele uitgangspunten

De therapie die ik bied is bedoeld je te helpen beseffen en verwerken hoe jij het leven ervaart en hoe jij je leven wilt leiden. Om je, wanneer je hierin vastloopt, weer in beweging te helpen komen, je te stimuleren in je eigenheid en in het actief aanvaarden en vormgeven van je lot.

Als mens moet je je missie vinden en vervullen om gelukkig te zijn en de juiste plek in het geheel in te kunnen nemen. In die zin gaat het altijd om het opnemen van je eigen verantwoordelijkheid, om innerlijke ontwikkeling en het vinden van je plek.

Jouw beleving van je levenservaringen is het uitgangspunt. Die wil erkend en geuit worden. Dan is er aandacht voor de conclusies die je uit je ervaringen getrokken hebt: de beelden van jezelf, de mensen en de werkelijkheid. En voor de effecten die deze ervaringen en beelden op je lichaam, je gedrag en je interacties hebben. En tenslotte voor het effect dat je gedrag weer op je omgeving heeft en je omgeving op je gedrag: de dynamiek van je levensthema’s en patronen.

Van nature verlangen wij naar vervulling van onze behoeften en idealen. Gebeurt dit dan ervaren wie verbondenheid, tevredenheid, plezier en geluk. Gebeurt dit niet dan voelen we pijn, verdriet, onvrede, woede en angst. Wat verwachten we van het leven? En kunnen we iets van al deze ervaringen – ook de pijnlijke – leren?

Voor sommigen is het leven overweldigend, voor anderen biedt het te weinig. De mysticus ziet dat het volmaakt is. Hoe kun je je ervoor openstellen, je erin staande houden en er uit opdoen wat voor jou bestemd is? Hoe vindt je je rol in het grote geheel, je ware bestemming, je bijdrage, je ziel? Vaak is het nodig op nieuwe manieren naar jezelf en de wereld te gaan kijken, omdat je concepten en gevoelens je gevangen houden. Humor en een andere blik kunnen hier zeker toe bijdragen. Waardoor er speelruimte ontstaan om vrijer te voelen, te denken en te handelen, zodat je je leven anders gaat vormgeven en  ervaren.

Algemeen

Eerst vindt een oriënterend gesprek plaats om elkaar te ontmoeten, om vraagstelling en motivatie helder te krijgen en te bepalen welke werkvormen het meest passend en gewenst zijn. Vervolgens wordt een aantal proefsessies afgesproken waarna besloten wordt of en hoe de therapie verder gaat. Sessies vinden aanvankelijk in principe wekelijks of tweewekelijks plaats; in een latere fase kan een andere frequentie worden gekozen.

Kosten individuele begeleiding

Adviesgesprek eenmalig: € 100,- (1,5 uur)

Therapie: afhankelijk inkomen (€ 60 -125,- uur)

Coaching : afhankelijk van inkomen (€ 90 -187,50 voor 1,5 uur). Als de werkgever betaalt gelden marktconforme tarieven.

Verzekeraar vergoedt tegenwoordig deze begeleiding nog maar zelden.

DE THERAPEUT

Ewoud Westbroek (1960) is therapeut, trainer-coach en basisarts. Na zijn medische opleiding volgde hij de opleiding antroposofische psychotherapie en cursussen lichaamsgerichte en Pesso-therapie. Ook trainde hij jarenlang vechtkunsten en chi kung. Sinds zo’n 10 jaar mediteert hij dagelijks. Ewoud geeft sinds 1994 therapie en sinds 1997 trainingen en coaching.

Hij heeft zich verdiept in verschillende psychologische en spirituele stromingen en is sinds 2005 verbonden met de Esseense School van Olivier Manitara. Uit al deze elementen ontwikkelde hij een eigen ‘benadering-in-ontwikkeling’ die vraaggestuurd wordt ingezet in de begeleiding. Al 20 jaar werkt hij op Weteringschans 72-II.

Ewoud is oprichter van Kairos Trainingen (1997) dat naast therapie en coaching, trainingen biedt aan bedrijven en organisaties ter ontwikkeling van leiderschap, communicatieve en relationele vaardigheden, bewust invloed uitoefenen, teambuilding etc. Hierbij gebruikt hij de rijke, vitaliserende metafoor van de vechtkunsten.

(Zie ook pagina: Kairos Trainingen).

Daarnaast is Ewoud grondlegger van Essenia Nederland en Essenia Trainingen. Middels die initiatieven wordt het moderne Esseense gedachtegoed aangeboden en in praktijk gebracht, in de vorm van o.m. publicaties, wekelijkse meditatie-avonden en energetische bewegingen (maandagavonden). Zie websites: Essenia Trainingen en Essenia Nederland.

Contact

Mob.:  +31 6 250 44 212

Mail:   info@kairostrainingen.nl
Web:   www.kairostrainingen.nl

Adres:  Weteringschans 72-II, 1078VX  Amsterdam

OV:      halte Weteringcircuit (tram 7,10,16,24)